Κατασκευές

Κατασκευές

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων (Contractors' All risks - CAR)

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ανέγερσης - συναρμολόγησης (Erection all risks - EAR)

Ασφάλιση Μηχανικού Εξοπλισμού Κατασκευής Τεχνικών Έργων (Contractors' plant and machinery - CPM)

Ασφάλιση Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering Completed Risks – CECR)

Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών Μηχανημάτων (Machinery Breakdown Insurance – MB)

Ασφάλιση Έκρηξης Λεβήτων και Δοχείων Πίεσης (Boiler and Pressure Vessel – BPV)

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Electronic Equipment Insurance - EEI)

Aσφάλιση πολυετούς εγγύησης του αποπερατωμένου έργου

Aσφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μελετητή

We are proud to be an approved at: