Επαγγελματικοί κίνδυνοι

Επαγγελματικοί κίνδυνοι

Παρέχουμε ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων

Περιλαμβάνονται αλλά όχι περιοριστικά

Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ορκωτών λογιστών

Λαθών & παραλείψεων

Θεματοφύλακες Την ευθύνη

Ιατρική ευθύνη αμέλεια

Διοικητικό Συμβούλιο Την ευθύνη

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ασφάλισης

Cyber Την ευθύνη / προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας

Επαγγελματική αστική ευθύνη μηχανικών επισκευαστών πλοίων

Επαγγελματική αστική ευθύνη γιατρών

Οποιαδήποτε είδος επαγγελματικής αστικής ευθύνης

We are proud to be an approved at: