Ασφάλιση αεροστάτου

Ασφάλιση  αεροστάτου

Υλικές ζημίες:

Εξοπλισμός και αερόστατο

    

Εξοπλισμός εδάφους

Έξοδα έρευνας και διάσωσης

Προσωπικά αντικείμενα κάλυψη ανά επιβάτη και τους πιλότους.

Αστική Ευθύνη :

Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές προς τους επιβάτες και τρίτους, μέχρι και £ 6.000.000 για οποιαδήποτε απώλεια

Έως 16 θέσεις επιβατών

Νομική ευθύνη προς τρίτους και τους επιβάτες (συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων πολέμου ή τρομοκρατίας)

We are proud to be an approved at: