ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

Διάρκεια λήξης ασφάλισης έως την ηλικία των 80 ετών 

Μέγιστη διάρκεια 10 έτη

Μέγιστο ασφαλισμένο κεφάλαιο 10,000,000 €

We are proud to be an approved at: