Ασφάλιση κατά της Ανεργίας

Ασφάλιση κατά της Ανεργίας

Ένα είδος ασφάλισης που πληρώνει τους πιστωτές του αντισυμβαλλομένου εάν ο αντισυμβαλλόμενος καταστεί άνεργος εξαιτίας, για παράδειγμα, απολύσεων, απεργιών, αποκλεισμών, ασθένειας ή άλλων περιστάσεων πέραν του ελέγχου του αντισυμβαλλομένου.

Αυτή η κάλυψη γενικά απευθύνεται σε:

  • Αποπληρωμή υποθηκών / δανείων
  • Επιχειρήσεις τραπεζών και πιστωτικών καρτών και οι κάτοχοι καρτών
  • Βασικές εκροές, όπως ψώνια, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο κ.λπ.,
  • Υπηρεσίες συνδρομής, όπως δορυφορικές / καλωδιακές τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, κόστος παιδικής μέριμνας κλπ.

We are proud to be an approved at: