Απαλλαγή πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας λόγω Ανεργίας

Απαλλαγή πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας λόγω Ανεργίας

Ένα είδος ασφάλισης που πληρώνει τους πιστωτές του αντισυμβαλλομένου εάν ο αντισυμβαλλόμενος καταστεί άνεργος εξαιτίας, για παράδειγμα, απολύσεων, απεργιών, αποκλεισμών, ασθένειας ή άλλων περιστάσεων πέραν του ελέγχου του αντισυμβαλλομένου.

Αυτή η κάλυψη γενικά απευθύνεται σε:

Βασικές εκροές όπως:
  • Φυσικό αέριο
  • Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Τηλεφωνία και Internet
  • Κινητή τηλεφωνία

We are proud to be an approved at: